card

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Бүтээгдэхүүний тухай: Таны байгууллагын эзэмшиж буй эсвэл хариуцаж буй суурилагдсан болон суурилагдаагүй бүх төрлийн тоног төхөөрөмжид урьдчилан таашгүй, гэнэтийн явдал тохиолдсоноос учирсан хохирлыг сэргээн засварлах эсвэл мөнгөн дүнгээр нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ: Даатгалын үнэлгээг тухайн тоног төхөөрөмжийн зах зээлийн үнийн жишгийг баримтлан, харилцан тохиролцож тогтооно.

Үндсэн эрсдэл:

  • Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэлт, ширүүн мөндөр, үер гэх мэт/
  • Галын эрсдэл /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
  • Ус чийгийн эрсдэл /сантехникийн ус алдалт, байшин доторх дулааны хоолойн хөлдөлт, хугарлын нөлөөгөөр учрах хохирол/
  • Цахилгааны эрсдэл /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, цахилгаан соронзон нөлөөлөл/

Нэмэлт эрсдэл:

  • Гуравдагч этгээдийн учруулсан хохирол

                                      Хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа

                                      Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдэл

                                      Хулгай, дээрэм

  • Зөөн тээвэрлэх үеийн эрсдэл

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн: Барилга, байгууламжын даатгал

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх