card

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлагын даатгал

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Үйлдвэрлэсэн, нийлүүлсэн, борлуулсан, экспорт ба импортын бүтээгдэхүүний хэрэглээний эрсдэлийн улмаас гуравдагч этгээдийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, амь насанд учруулсан хохиролд хүлээх хуулийн хариуцлага байна.

Ямар эрсдлийг даатгах вэ: Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хариуцлага

Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримт:

  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, холбогдох мэдээллүүд
  • Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний дэлгэрэнгүй жагсаалт
  • Бүтээгдэхүүний патент, үйлчилгээ үзүүлэх лиценз
  • Үйлчилгээ үзүүлэх байрлал

Нөхөн төлбөр олголт: 

  • Шүүхийн шийдвэр
  • Даатгалын гэрээт баталгаа, даатгалын гэрээний хувь
  • Нөхөн төлбөр төлүүлэхийг хүссэн өргөдөл
  • Даатгуулагч нь гуравдагч этгээдээс гаргасан хохирлын нэхэмжлэхийг үндэслэлгүй гэж үзэн төлөхөөс татгалзаж уг маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тухайгаа мэдэгдсэн албан захидал

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн: Гэнэтийн осолын даатгал

Дэлгэрэнгүй санал авах

Хүсэлт илгээх