card

Professional liabilities insurance

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

This type of insurance aims to compensate for the loss of life, health and property of the client and third party from the professional misconduct during your work.

Valuation: The insurer and insured are mutually agreed upon on it.

Insurance item: Даатгуулагчийн ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хуулийн хариуцлага.

Main risk: Professional fault of the insured.

Additional service:

  • Expenses related to court proceedings
  • Charges, fines and attorney's fees

Дэлгэрэнгүй санал авах

Санал болгож буй бүтээгдэхүүн

Хүсэлт илгээх